Dziś: czwartek, 30 maja 2024
Imieniny: Joanna, Feliks, Ferdynand

  • Co będzie - aktualności
  • kontakt

Droga - ka­to­licki dwu­ty­go­dnik dla młodzieży!
Nie mogę wyświetlić obrazka

Nowa szata, nowe tek­sty, nowi au­to­rzy – od 14 października katolicki dwutygodnik dla młodzieży pt. „Droga” ukazuje się w nowej formule. Am­bitny i no­wo­cze­sny w for­mie, może być wy­zwa­niem dla mło­dych, któ­rzy ocze­kują cze­goś wię­cej niż me­dial­nej sieczki i ogłu­pia­ją­cych „new­sów”, a szu­kają po­głę­bio­nej dys­ku­sji i wie­dzy prze­kra­cza­ją­cej in­for­ma­cje do­stępne na po­pu­lar­nej Wi­ki­pe­dii. Po­może umoc­nić wiarę, wy­ja­śni wąt­pli­wo­ści w wie­rze, uczyć bę­dzie sza­cunku do tra­dy­cji narodowej. Do­stępny w pa­ra­fiach i prenumeracie.

Co czy­tamy?
Na pol­skim rynku prasy mło­dzie­żo­wej do­mi­nują pi­sma, które wy­so­kie na­kłady za­wdzię­czają za­sto­sowa­niu mo­delu SMS: Seks, Mu­zyka, Sen­sa­cja. To ob­szary szcze­gól­nego za­in­te­re­so­wa­nia mło­dego czło­wieka. I nic w tym dziw­nego. Jed­nak nie sama te­ma­tyka jest pro­ble­mem, ale spo­sób jej prezentacji. Pi­sma za­wie­rają „ko­deks” współ­cze­snego na­sto­latka. Ka­riera i pie­nią­dze to ide­ały same w so­bie. Seks jest ode­rwany od mi­ło­ści i mał­żeń­stwa. Ważne jest to, jak wy­glą­dasz, a nie to, kim jesteś. Za kon­kretne za­cho­wa­nia nie mu­sisz po­no­sić kon­se­kwen­cji. Twoim ido­lem mają być wy­zwolone „gwiazdy”, które nie dają so­bie na­rzu­cić norm mo­ral­nych. Ro­dzice, szkoła, Ko­ściół? To anachronizmy.
 
Kro­pla w morzu
Po­wo­łam się na kilka przy­kła­dów. Po­pu­larne „Bravo” za­wiera m.in. ru­brykę, w któ­rej na­sto­latki opisują „Mój pierw­szy raz”, fo­to­story po­ka­zu­jące, jak się za­cho­wać w sy­tu­acjach in­tym­nych, erotyczne pla­katy z pół­na­gimi pio­sen­ka­rzami i ak­to­rami oraz pro­pa­gandę homoseksualną. „Top Model” to no­wość wy­daw­ni­cza, obecna na rynku od marca br. W pi­śmie, które aspi­ruje do by­cia prze­wod­ni­kiem po świe­cie mody, rzą­dzą duże biu­sty, nie­przy­zwo­icie krót­kie spód­niczki, ma­ki­jaże i gra „Uwaga! Flirt” (do­da­tek do pierw­szego nu­meru). Wy­da­wa­łoby się to dość nie­winne, gdyby nie fakt, że wy­dawca za­kla­sy­fi­ko­wał pi­smo jako od­po­wied­nie dla dziew­czy­nek w wieku 6-12 lat…
„Vi­sual Scene” – ty­tuł fa­nów kul­tury ja­poń­skiej z pen­ta­gra­mem na okładce i in­for­ma­cją 16+. W środku por­no­gra­ficzny pla­kat, zdję­cia ca­łu­ją­cych się za­kon­nic, szy­der­stwo z Chry­stusa w ko­ro­nie ciernio­wej i te­mat nu­meru: „Ko­ściół ata­kuje fan­dom” (jest to na­wią­za­nie do po­ja­wia­ją­cych się w prasie, także w „Wy­cho­wawcy”, ar­ty­ku­łów kry­ty­ku­ją­cych tzw. kul­turę ja­poń­ską, w tym ero­tyczne nurty yaoi i yuri). Przy­to­czone przy­kłady to mniej niż kro­pla w morzu.
 
Al­ter­na­tywa
Żeby zbyt­nio nie de­mo­ni­zo­wać, trzeba wspo­mnieć, że na rynku są do­stępne war­to­ściowe ty­tuły dla dzieci i mło­dzieży. Są to np. dwu­ty­go­dniki „Vic­tor” i „Co­gito” – cza­so­pi­sma edu­ka­cyjne, różne pe­riodyki hob­by­styczne czy wresz­cie prasa re­li­gijna. Można wy­brać dla swo­jego dziecka re­da­go­wany przez Ruch Czy­stych Serc dwu­mie­sięcz­nik „Mi­łuj­cie się!”, mie­sięcz­nik „Wzra­sta­nie” czy dwu­ty­go­dnik „Droga”, która w od­no­wio­nej for­mule tra­fiła do sprze­daży w paź­dzier­niku. Au­to­rzy „Drogi” mają cie­kawy po­mysł na przy­cią­gnię­cie mło­dego czy­tel­nika: dużo miej­sca po­świę­cają na sprawy zwią­zane z sek­su­al­no­ścią i przy­go­to­wa­niem do za­ło­że­nia wła­snej ro­dziny, kształ­tują po­stawę pa­trio­tyczną po­przez przy­bli­ża­nie hi­sto­rii Pol­ski i bar­dzo wni­kli­wie przy­glą­dają się spra­wom Ko­ścioła i spo­łecz­nym (każde wy­da­nie za­wiera 12-stronicowy te­mat nu­meru). W „Dro­dze” mamy też po­zy­tywne „skan­dale”, czyli ar­ty­kuły o lu­dziach, któ­rzy do­świad­czyli cudu i bar­dzo oso­bi­ste świadectwa. Jest więc w czym wybierać
 
Za­chę­cam, aby wy­go­spo­da­ro­wać w do­mo­wym bu­dże­cie kilka zło­tych na war­to­ściową lek­turę. Na razie na­kłady pism god­nych uwagi toną w mo­rzu de­mo­ra­li­zu­ją­cych ty­tu­łów. Od nas – kon­su­men­tów – za­leży, czy to się zmieni.
 
Mag­da­lena Guziak-Nowak
 


liczba odsłon: 4535 | dodano: 2012-11-27 12:56:18

Komentarze

Dodaj swój komentarz

Dobre strony

Z Chrystusem

www.zchrystusem.pl - forum katolickie dla ludzi chcących w przyjaznej i kulturalnej atmosferze porozmawiać o wierze chrześcijańskiej i nie tylko.

www.hli.org.pl - Human Life International Polska. Prolife news.

www.rekolekcje.info - Rekolekcje z franciszkanami w Białym Dunajcu

www.milujciesie.org.pl - dobra księgarnia, nie tylko dla młodych, i do tego niedroga :) a oprócz książek także koszulki

www.katecheza.info - katecheza wirtualna

Fotogalerie

XX Marsz dla Życia przeszedł ulicami Szczecina!

Ulicami miasta już po raz 20 przemaszero...

ADM Wolin 2023 - koncert Siewców Lednicy

Pierwszy dzień naszego wspólnego ...

ADM Wolin 2023 - warsztaty tematyczne

Uczestnicy tegorocznych Archidiecezjalne...

blog ichtis

Facebook